AVG Privacyverklaring

                                                                                                                                                                                                                                             Heythuysen mei 2018                    

Hengelsportvereniging Leudal Opgericht: 7 februari 2005 Kvk nummer: 12056834 bankrekening :NL96 RABO 0108364011

Hsv Leudal is gevestigd te Heythuysen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12056834. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens hsv Leudal verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hsv Leudal verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij hsv Leudal
b. een product of dienst afneemt bij hsv Leudal (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).


1.2 Hsv Leudal verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(snummer) van de hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

1.3 Hsv Leudal kan deze gegevens gebruiken om:

a. het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
b. beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
c. voorlichting (informatievoorziening);
d. onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
e. handhaving.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met hsv Leudal via telefoonnummer 0627539287 of per e-mail: hsvleudal@outlook.com voor:

a. meer informatie over de wijze waarop hsv Leudal persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die hsv Leudal met betrekking tot u verwerkt;
d. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door hsv Leudal.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Hsv Leudal zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hsv Leudal treft adequate technische en organisatorische maatregelen om

a. uw gegevens te beveiligen.
b. Deze gegevens zijn opgeslagen in een door wachtwoord beveiligd exel bestand,
d. En zijn alleen toegankelijk door de secretaris en de penningmeester.
e. Deze hebben geheimhoudingsplicht


4. DERDEN

4.1 Hsv Leudal kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
a. personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Hsv Leudal verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of hsv Leudal daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Heythuysen mei 2018